DNB rättar Supermiljöbilspremien

DesignS

En månad sedan rapporterade vi om att flera leasingbolag hade räknat fel på Supermiljöbilspremien. De räknade bort moms från premiebeloppet, vilket är fel då premien är momsfri. Det resulterade i att tusentals elbilister gick miste om runt 10,000 kronor var – deras leasingavtal minskades med endast runt 30,000 kronor istället för Supermiljöbilspremiens 40,000.

Det var vår medlem Barkborren som först påpekade felräkningen på vårt forum. Hans leasingbolag DNB hade räknat med moms på Supermiljöbilspremien. Av kommentarerna i forumtråden framkom att många andra leasingbolag gjort liknande misstag. De var nog inte vana vid att hantera skattefria statliga bidrag – vanliga bilar får ju inga såna.

Misstag kan alla göra, men mer oroväckande var oviljan bolagen uppvisade att rätta till dem. Folk fick skicka mejl efter mejl, ringa massor med telefonsamtal tills bolagen motvilligt rättade till felen. De som inte stod på sig fick ingen kompensation. Med tusentals kunder som var och en felräknades på runt tiotusen kronor handlar det om flera miljoner kronor bolagen håller tillbaka från sina kunder. Trots att de första kunderna hörde av sig och påpekat felet för över ett halvt år sedan hade fortfarande inget gjorts för att rätta till missförhållandet.

Vi på Tesla Club Sweden kontaktade därför leasingbolaget DNB (som hanterat de flesta Tesla leasingavtal) och krävde få veta hur de tänkte lösa frågan. Vi har fått följande svar:

”Det är riktigt att DNB för ett antal år sedan gjorde bedömningen att moms skulle utgå på supermiljöbilspremien. När DNB gjorde en sådan bedömning berodde detta på att DNB vid den tidpunkten var av uppfattningen att den korrekta hanteringen var att moms skulle utgå på beloppet. I sammanhanget bör nämnas att även andra finansbolag gjorde samma bedömning som DNB. Konsekvensen av detta har varit att DNB:s kunder inte har tillgodoräknats hela beloppet avseende supermiljöbilspremien eftersom momsbeloppet har avräknats. Jag vill dock understryka att momsbeloppet avseende varje enskild supermiljöbilspremie har inbetalats av DNB till Skatteverket. DNB har alltså inte behållit någon del av supermiljöbilspremien för egen räkning utan den del som inte har tillgodoräknats DNB:s kunder har därför tillfallit staten.

För en tid sedan kom det till DNB:s kännedom att det sannolikt inte var korrekt att moms skulle utgå på supermiljöbilspremien. I samband med detta startade DNB en intern utredning i syfte att utreda bl.a. om moms rätteligen inte skulle ha utgått på supermiljöbilspremien, vilka kunder (såväl befintliga som tidigare kunder) som är berörda av frågeställningen, hur DNB rent praktiskt ska kunna administrera och hantera en eventuell kompensation till berörda kunder samt hur DNB ska gå tillväga för att återfå det inbetalda momsbeloppet från Skatteverket. Eftersom frågeställningarna är komplicerade och berör ett stort antal kunder (och då även andra elbilskunder än Tesla-kunder) har detta utredningsarbete tagit tid. När du skriver att ni inte har sett någon aktivitet hos DNB vill jag därför klargöra att det har bedrivits aktivitet i frågan hos DNB. Under den tid som DNB har bedrivit detta utredningsarbete har vi valt att hantera de kunder som har hört av sig till DNB på individuell basis. Detta innebär dock inte att DNB har valt att särbehandla de kunder som har hört av sig utan vi har hela tiden haft för avsikt att behandla alla kunder på samma sätt så snart det interna utredningsarbetet var genomfört.

DNB har för en tid sedan beslutat att alla kunder som berörs av den aktuella frågeställningen (dvs. inte bara Tesla-kunder) ska kompenseras genom att (i) tillgodoräknas momsbeloppet avseende supermiljöbilspremien samt (ii) erhålla räntekompensation. Eftersom vi nu också börjar bli klara med vårt interna utrednings-/kartläggningsarbete kommer vi inom en snar framtid att börja kontakta berörda kunder. Vår målsättning är att samtliga berörda kunder ska ha erhållit kompensation senast den 1 oktober 2018.

Anders Funke | Administrativ chef | DNB Finans”

Enligt svaret hade alltså DNB skickat de felaktigt avdragna moms pengarna till skatteverket och det har tagit lång tid att komma fram till hur de ska få tillbaka dem. DNB Finans administrativa chef Anders Funke utlovar dock att senast 1 oktober i år ska alla berörda kunder få kompensation.

Det är glädjande att kunderna -i vissa fall efter flera år- äntligen kan få kompensation för bolagets misstag. Som själv egen företagare låter det dock konstigt att frågeställningen skulle varit ”komplicerad” och behövt stort ”utredningsarbete”. Misstag i momsbetalning till skatteverket kan justeras redan vid nästa momsbetalning, nästa månad. Och framför allt:

Om DNB nu visste om problemet och visste att ett stort antal kunder gått miste om väldigt stora summor på grund av deras misstag: varför informerade de inte? Varför skickade de inte ut ett informationsbrev till alla berörda kunder där de erkände sitt misstag och lovat rätta till den, även om det skulle ta långt tid?

Tog det verkligen åratals intensiv arbete helt i tysthet att korrigera momsbetalningen till Skatteverket – eller skulle det möjligtvis kunna vara så att det är först nu de satt igång, efter att Tesla Club Sweden som representerar tusentals av deras kunder kontaktat dem?

DNB är ett av många leasingbolag. Nu har vi fått ett datum när deras kunder äntligen kommer få hela Supermiljöbilspremien de är berättigade till. Men hur kommer övriga bolag agera? Måste vi verkligen behöva kontakta dem alla var och en för att få dem göra det rätta?

Du som leasar din elbil: kolla upp om ditt bolag har räknat rätt på Supermiljöbilspremien och verkligen minskat din leasingkostnad med 40,000 kronor – eller bara med runt 30,000?

Om bara några dagar kommer dessutom helt nya bonus/malus systemet träda i kraft. Hur kommer leasingbolagen hantera de nya reglerna? Lika klumpigt som de gamla?

Ett litet tips till alla leasingbolag: även nya elbilsbonuset är skattefritt.

 


TCS en månad sedan: Ingen moms på Supermiljöbilspremien

Läs artikeln där vi avslöjade att många elbilister som leasat sina elbilar har gått miste om tiotusen kronor var när deras leasingbolag felaktigt trott att det är moms på Supermiljöbilspremien.

Tagged , , . Bookmark the permalink.