Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.

Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Här diskuterar vi om Tesla Model S

Moderator: Redaktion

Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare boreno » 06 jul 2016 22:59

Note: English version available at the bottom of this post, just before the pictures. All pictures and text require written permission to be republished.

Obs: Upphovsrätten till text och bilder är *inte* fri. Det krävs skriftligt godkännande för att återpublicera.

Den 29 Juni 2016 strax före klockan 12 på förmiddagen satt jag i min Model S 85D med min 8-årige son bredvid mig. Vi hade kört upp på A2 med siktet ställt mot Amsterdam, efter att ha vilat och laddat en liten stund vid SUC Eindhoven. Målet var Walibi, en nöjespark med tillräckligt många berg-och-dal banor för att tillfredsställa oss båda.

Vi var på en riktig Tesla road-trip. Stockholm, Malmö, Backen i Danmark, Tropical Islands utanför Berlin, Holland, Belgien, Paris och Loiredalen. Nu var vi på väg hem och hade tänkt stanna på så många nöjesfält vi orkade. Vi hade kört fort på Autobahn för att känna hur det känns, kört i 85 bakom långtradare i Frankrike för att testa hur långt vi kunde köra utan att ladda. Min son är en riktig Tesla-entusiast, och resan var det roligaste vi gjort tillsammans.

Kvällen innan hade vi stannat vid sista SUC:en i Belgien innan Holland, och stuvat om all packning i bilen. Det kändes helt enkelt onödigt riskabelt att ha franska viner, bouleklot och böcker liggandes löst i baksäte och bagageutrymme. Allt säkrades så det inte skulle lossna om något händer.

När jag svänger upp på A2 bestämmer jag mig för att köra på hastighetsgränserna, utan autopilot. Aktiv körning för att hålla fokus och skärpa, i 130 km/h så kommer vi fram någorlunda tidigt till parken. Jag lägger mig i mittenfilen på den 3-filiga motorvägen. Detta är det sista beslut jag minns som förare av bilen. På A2 136L lägger sig bilen på sidan. Det första jag minns är ljudet av förarsidans dörrar som går emot asfalten.

Antagligen knockades jag i någon sekund av krockkuddarna. Jag såg min son ovanför mig. Han ropade, “Vad är det som händer, pappa?”. Det var ingen skräck, bara en fråga. Bilen fortsatte rakt fram, spann längs längden, studsade på taket, spann ett varv till och studsade på taket igen. Bilen hade förvandlats till en hoppborg. Det var jättelika krockkuddar överallt, med undantag för ratten och motsvarande kudde för passagerarsätet.

Vi stannade till sist, på det som fanns kvar av hjulen. Vi hade farit som en pil nästan rakt fram och rollat 2.5 varv. Jag började kolla att jag inte hade skador som riskerade att göra mig medvetslös. Det var glassplitter och glasdamm överallt. Min son böjde sig ned och tog fram sin mobiltelefon. “Vi har haft en olycka, pappa. Vi måste ringa 112”.

Jag tog hans hand och förklarade att vi lever, och att jag behövde känna på hans kropp och höra om han hade ont någonstans. Därefter fick jag hjälp av en medtrafikant att binda om min arm som blödde ymnigt, och sedan öppnade jag bildörren på förarsidan och klev ut med min son i mina armar. Vi satte oss vid sidan av vägen, och fick uppleva från “den andra sidan” hur brandkår, vägassistans, sjukvårdspersonal och polis arbetar.

Ingen gick fram till bilen innan brandkåren gett klartecken. Jag hade skickat den hjälpsamme medtrafikanten att berätta att det var en elbil som krashat, och att ingen fanns kvar i bilen. Ingenting brann. Ingen lukt av bensin eller diesel.

Ambulansen tog oss till sjukhuset. I akutsalen fanns ett läkarteam, minst 3 stycken, en talade svenska. Jag fick 5 stygn på utsidan av armbågen och lite plåster. Min son fick ett plåster på foten. Han berättade entusiastiskt om vad som hade hänt både för mig, sjukvårdarna och polisen. Vi röntgades, testades för hjärnskakning och chock. Vi var OK. Min son var OK.

Vi fick vår resväska av polisen när de kom, och bytte kläder. Jag hade 1/2dl glassplitter innanför mina jeans, ingen aning om hur det gick till. En halv sjukhusmugg. Glas i huden, håret. Min son hade knappt något glassplitter på sig alls. Det var mycket glas, men jag har haft värre olyckor i mitt eget kök. Vi fick tillbringa natten på sjukhuset för observation.

Polisen berättade för mig att föraren av lastbilen hade blivit irriterad på en personbil framför honom, och börjat köra om. Han hade inte sett sig omkring, kanske inte tittat, och svängt rakt in i oss. När jag klev ut med min son i famnen, hade han sett en vuxen man med ett barn i famnen, i sidospegeln ett par hundra meter bort. Han var svårt chockad.

Det finns många frågor kvar kring olyckan. Var autopiloten på? Hann jag uppfatta att lastbilen kom in i vår fil? Jag minns inte. Kanske hade jag aktiverat autopiloten minuter innan det hände, det är inte omöjligt.

Vad som står klart är att vi efter en våldsam krash, klev ut ur bilen på egen hand, praktiskt taget oskadda. Vi var hemma i Sverige kvällen därpå. Vi mår utmärkt, trots det som hänt. Min son visar inga tecken på psykiskt trauma, tvärtom. Han är entusiastisk över vad erfarenheten har lärt oss.

Min son är 130cm lång, satt i framsätet på passagerarsidan på en sittdyna inköpt på en bensinmack i Sverige. Jag hade inte stängt av den främre krockkudden, den som inte utlöstes. Såret på foten kom av den iPad han lekte med när olyckan inträffade. Man kan konstatera att Apple måste jobba lite mer på säkerheten i sina produkter.

Tesla har byggt en bil som klarar ofattbara påfrestningar. Studsarna på taket var våldsamma. Hela passagerarsidan av bilen är uppriven. Vindrutetorkarna måste bytas, och jag tror inte att soltaket kan repareras. Hela förarmiljön, och passagerarsidan, är intakt innuti. Jag kunde öppna backluckan med kontrollerna på touchskärmen. Den hade inte en repa. Jag såg på min mobiltelefon att jag hade ett missat samtal. Det var från Tesla. De hade ringt sekunder efter att krockkuddarna utlösts. Tesla har avskrivit bilen, den går inte att reparera. De har på eget initiativ skickat våra saker hem till oss. De har frågat hur vi mår, om de kan hjälpa till på något sätt. Flera gånger.

När ni sätter er i bilen nästa gång, tänk då på att det är inte tur om ni överlever när det ofattbara händer.

Olyckan är oturen. Det är inte turen som gör att jag och min son lever. I Teslan är det extra mycket otur att bli allvarligt skadad och dö. Det var inte turen som gjorde att bouleklot inte blev till kanonkulor, och vinflaskor till ett barslagsmål i förarsätet. Som förare var jag utvilad, pigg och alert, oturen hände ändå.

Vi i sekten älskar vår bil. Det tycker jag är rimligt, för den här bilen har räddat mitt och min sons liv.

------------------------- ENGLISH VERSION ----------------------------
On June 29th, 2016 just before noon, I was driving my Model S 85D with my 8-year old son sitting next to me. We had turned on to the A2 in Holland towards Amsterdam, after a short break for charging bodies and batteries at the Eindhoven Supercharger. Our goal was Walibi, an amusement park with enough roller coasters to satisfy us both.

It was a true Telsa road-trip. Stockholm, Malmö, Backen in Denmark - the oldest amusement park in the world, the Tropical Islands water park outside of Berlin, Netherlands, Belgium, Paris and the Loire valley in France. We had turned back and were heading home, and the plan was to stop at as many amusement parks as we could. We had been driving fast on the autobahn, to feel what its like. We had been slipstreaming at 85km/h behind trailers in France to see how far we could go on a single charge. My son is a true Tesla enthusiast, and this trip was the greatest thing we’d ever done together.

We stopped at the last Supercharger in Belgium before the Netherlands the evening before, and re-stowed everything in the car. I felt it was wrong, an unnecessary risk, to have boxes of French wines, 1.5kg boule-balls and books laying loose in the back seat and trunk. Everything was secured so that it wouldn't come loose in case something would happen.

As I turn on the A2 I decide to drive at the speed limits, without the autopilot. Active driving to stay focused and sharp, at 130km/h, and we would arrive in good time at the park. I stay in the middle lane on the 3-lane highway. This is the last decision that I remember as driver of the car. On the A2 136L the car rolls on the side to the left. The first thing I remember is the sound of the doors against the asphalt.

I was probably knocked out for a second by the airbags. I saw my son above me, looking straight at me. He said, loudly but without shouting, “What is happening, daddy?”. There was no fear in his voice, just the question. The car continued straight ahead, rolling over sideways, bounced off the roof, continued the roll and bounced on the roof again. The inside had been transformed into an inflatable castle. There were giant airbags everywhere, except for the front airbags in the steering wheel and above the glove compartment.

Eventually we came to a stop, on what was left of the wheels. We had been going straight as a spinning arrow and rolled around 2.5 times. I checked that I didn’t have any injuries that would make me go unconscious. There were glass everywhere. My son bent forward and took his cellphone out. “We’ve been in an accident, dad. We have to call 112”.

I took his hand and explained to him that we are alive, and that I must check his body and he must tell me if it hurts anywhere. Then somebody outside helped stopping the bleeding in my left arm using somebody's shirt. I held my arm out through the broken side window. I then opened the door to the drivers seat, took my son in my arms and stepped out to the side of the highway. We sat down and got to see how the fire brigade, road assistance, police and medical personnel worked the scene.

Nobody approached the vehicle before the fire brigade said it was safe. I had sent the helpful guy to tell them that it was an electric car, and that nobody was left inside of it. Nothing was burning. There were no smell of gasoline or diesel.

The ambulance took us to the hospital. In the emergency room was a team of at least 3 doctors, of which one spoke Swedish. I got 5 stitches on the outer part of my left elbow and some plasters. My son got a plaster on his foot. He told me, the doctors and the police what had happened, with excitement. We got x-rayed, tested for concussion and shock. We were OK. My son was OK.

The police brought our traveling bag, and we changed clothes. I had 1/2dl of glass inside of my jeans, without a clue on how that happened. Half a hospital-cup. Glass was in the skin, the hair. My son had almost no glass on him at all. The glass injuries is nothing, I've had worse accidents in my kitchen. We spent the night at the hospital for observation.

The police told me that the driver of the truck had gotten annoyed with a car driving too slow in front of him, and started to overtake. He didn’t see, maybe he didn’t look, and had turned straight into us. When I stepped out of the car with my son in my arms he saw a grown man with a child in his arms, in the side-mirror of his truck a hundred meters away. He was in severe shock.

There are many questions remaining after the accident. Was the autopilot on? Did I react to the truck or trailer entering our lane? I don’t remember. Maybe I had activated the autopilot just before it happened, it is not out of the question.

What is clear is that after a violent crash we stepped out of the car on our own, pretty much unharmed. We got back to our home in Sweden the evening after. We feel great, in spite of what happened. My son shows no signs of psychological trauma, quite the opposite. He is enthusiastic about what this experience has taught us.

My son is 130cm tall, sat in the front seat on a child cushion purchased at a Swedish gas station. The passenger airbag was turned on, but didn’t deploy. The wound on his foot was caused by the iPad he was playing with when the accident happened. Clearly Apple needs to work on the safety of their devices.

Tesla have built a car that can take extraordinary forces. The bounces off the roof was violent. The entire passenger side of the car have been teared. The wipers must be replaced, and I doubt that the sunroof can be repaired. The cage and driver environment was intact on the inside. I could open the trunk using the touchscreen. It was unscratched. Later I saw that Tesla called my cellphone just seconds after the airbags deployed. Tesla has declared the vehicle a total loss due to unrepairable damage. At their own initiative, they’ve emptied the car and sent our belongings back back to us. They have called and asked how we’re doing. Several times.

When you enter your car next time, I’d like you to remember that it is not luck that make you survive the unthinkable.

The accident is bad luck. It isn’t luck that me and my son is alive. In the Tesla you must be quite unlucky to get seriously injured or die. It wasn’t luck that prevented boule-balls from becoming cannon balls, or wine bottles becoming a bar fight in the front seats. As driver I was rested, alert and felt fresh. The bad luck hit us anyway.

In the Tesla sect we love our car. That is reasonable, because this car saved my and my sons life.

IMG_8276.jpg
Soltaket måste bytas


IMG_8273.jpg
Trasiga vindrutetorkare


IMG_8297.jpg
Passagerarsidan
Senast redigerad av boreno 08 jul 2016 00:18, redigerad totalt 5 gånger.
Dementor är en Model S 90D Aug 2016 | Midnight silver metallic | Panoramatak | Svart skinnklädsel | Kolfiberdekor | Luftfjädring | Svart alcantarainnertak | Köldpaket | Autopilot | Hi-Fi paket | Premiumpaket | 21" grå turbinhjul
Användarvisningsbild
boreno
Teslaägare
 
Inlägg: 731
Blev medlem: 02 dec 2015 07:37
Ort: Stockholm

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare boreno » 06 jul 2016 23:02

Obs: Upphovsrätten till text och bilder är *inte* fri. Det krävs skriftligt godkännande för att återpublicera.

IMG_8286.jpg


IMG_8294.jpg


IMG_8282.jpg
Dementor är en Model S 90D Aug 2016 | Midnight silver metallic | Panoramatak | Svart skinnklädsel | Kolfiberdekor | Luftfjädring | Svart alcantarainnertak | Köldpaket | Autopilot | Hi-Fi paket | Premiumpaket | 21" grå turbinhjul
Användarvisningsbild
boreno
Teslaägare
 
Inlägg: 731
Blev medlem: 02 dec 2015 07:37
Ort: Stockholm

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare boreno » 06 jul 2016 23:04

Obs: Upphovsrätten till text och bilder är *inte* fri. Det krävs skriftligt godkännande för att återpublicera.

IMG_8272.jpg
Olycksplatsen
Dementor är en Model S 90D Aug 2016 | Midnight silver metallic | Panoramatak | Svart skinnklädsel | Kolfiberdekor | Luftfjädring | Svart alcantarainnertak | Köldpaket | Autopilot | Hi-Fi paket | Premiumpaket | 21" grå turbinhjul
Användarvisningsbild
boreno
Teslaägare
 
Inlägg: 731
Blev medlem: 02 dec 2015 07:37
Ort: Stockholm

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare Svenssons » 06 jul 2016 23:08

Tack för denna berättelse, glada att ni är välbehållna och jag hoppas att ni aldrig kommer uppleva något liknande igen.
Tesla Model X Signature #588 VIN S01051 Signature Red med drag och kyla samt ljust koskinn och svart på övrig interiör och fälgar. Started to move away from ICE-age!
Användarvisningsbild
Svenssons
Teslaägare
 
Inlägg: 9152
Blev medlem: 11 aug 2014 21:59
Ort: Kalmar
Referralkod: axel6326

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare mans71 » 06 jul 2016 23:11

Oj, men va skönt att det gick bra!
Vit model S P85D+ AP1 "med allt"
Vit model X 90D AP2 "med allt"
Vit VW e-Golf
VW ID.3 reserverad
model 3 reserverad 2016-03-31
Användarvisningsbild
mans71
Teslaägare
 
Inlägg: 1329
Blev medlem: 04 apr 2015 12:38
Referralkod: mns5307

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav vigge50 » 06 jul 2016 23:11

Herre gud, att ni kunde gå ut ur bilen efter en sådan olycka känns ju helt otroligt.
vigge50
 
Inlägg: 5881
Blev medlem: 11 apr 2014 11:23
Ort: Göteborg

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare Elfort » 06 jul 2016 23:12

Vilken lycka att ni satt i en Tesla. Tack för att du delar med dig!


Skickat från min iPhone med Tapatalk
Användarvisningsbild
Elfort
Teslaägare
 
Inlägg: 138
Blev medlem: 30 jun 2016 20:56

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare gellerstam » 06 jul 2016 23:21

Phuuu, herre jävlar, jag är en vuxen man som sitter å läser o tårarna rinner när ja läser detta. Har läst så många av dina inlägg .... Shiit. Så nära men ändå helt okänd. Så skönt att ni typ överlevde med tanke på hur bilen ser ut! Phu mer reflektioner kommer .... Bara så tagen just nu. Å tack för att du delar med dig av detta. Starkt gjort !
Tesla Model 3
E-UP - Till salu
Användarvisningsbild
gellerstam
Teslaägare
 
Inlägg: 1917
Blev medlem: 04 apr 2016 09:20
Ort: Vid Runn
Referralkod: magnus28392

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare apkungen » 06 jul 2016 23:36

Otroligt! Tack för att du delar o att nu får höra lite mer. Dela gärna med dig om du får mer info från tex tesla. Ta hand om er.
Användarvisningsbild
apkungen
Teslaägare
 
Inlägg: 2796
Blev medlem: 06 feb 2015 22:39
Ort: Stockholm
Referralkod: filip93773

Re: Världens säkraste bil, nu testad (med bilder!)

Inläggav Teslaägare boreno » 06 jul 2016 23:40

apkungen skrev:Otroligt! Tack för att du delar o att nu får höra lite mer. Dela gärna med dig om du får mer info från tex tesla. Ta hand om er.


Det kommer jag att göra. Det slog mig att det kan vara intressant för er med barn att min son satt på en sittkudde inköpt på Statoil. Han är strax över 130cm lång. Uppenbarligen har det varit säkert!
Dementor är en Model S 90D Aug 2016 | Midnight silver metallic | Panoramatak | Svart skinnklädsel | Kolfiberdekor | Luftfjädring | Svart alcantarainnertak | Köldpaket | Autopilot | Hi-Fi paket | Premiumpaket | 21" grå turbinhjul
Användarvisningsbild
boreno
Teslaägare
 
Inlägg: 731
Blev medlem: 02 dec 2015 07:37
Ort: Stockholm

Nästa

Återgå till Model S

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Gimbo, perbjork och 10 gäster

Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.