bp tror inte på fossil framtid längre

Oljebolaget bp (som inte längre heter British Petroleum utan enbart “bp”) har släppt ett mycket annorlunda Energy Outlook dokument i år. Bolaget publicerar varje år en beskrivning av hur den ser på framtiden. Ända till i fjol innehöll den ständigt växande framtidssiffror – årets dokument skiljer sig markant från det:

BPscenarios

Från att förut ha förutspått växande oljebehov under hela 2020-talet innehåller årets upplaga av Energy Outlook tre scenarios:

Business-as-usual som förutsätter att politik, teknologi och världens syn på olja fortsätter vara oförändrad även i framtiden. Anmärkningsvärt är att till och med detta mest optimistiska scenario förutspår att utsläppen från världens energiindustri når ett topp i mitten av 2020-talet och utsläppen börjar därefter minska.

Rapid Transition som kan bli resultat av höjda koldioxidpriser och anda åtgärder för att begränsa den globala ökningen av medeltemperaturen till under 2 grader och som skulle medföra minskning av koldioxidutsläppen från energisektorn med 70% fram till 2050.

Net Zero scenariot förutsätter en fundamental ändring av folks inställning till fossila utsläpp som skulle accelerera utvecklingen till 95% reduktion av koldioxidutsläppen till 2050 och på så sätt minska globala uppvärmningen till 1.5 grader.

BPenergi2050Enligt dessa två nya scenarios skulle topp fossil utsläpp ha nåtts redan i fjol, fossila energiindustrin kommer aldrig “återhämta” sig från förändingarna som startats av pandemin.

Enligt bp skulle Rapid och Net Zero scenarierna medföra en rejäl minskning av världens kol-, olja- och naturgasanvändning. Istället skulle kärn- och vattenkraft men framför allt förnybara kraftkällor byggas ut.

Det kanske mest uppseendeväckande i bp-s framtidsprognos är att även i Business-as-usual scenariot spår de att det är de förnybara energislagen som kommer tillfredsställa världens ökade energibehov och byggas ut – inte kol, olja och gas. Till och med oljebolagen själva tror att oljebehoven kommer minska i framtiden – i alla tre scenarios!

BPenergislag

Bp anser att peak oil inträffade någon gång i mitten av 1970-talet och världens oljebehov kommer minska till 1920-talets nivåer igen till år 2050. Kol har också spelat ut sin historiska roll tills dess. Istället kommer förnybara energikällor serva nära hälften av jordens energibehov.

BPtransportBp förutspår att världens transportbehov kommer fördubblas till år 2050 – men utvecklingen kompenseras av ökad energieffektivisering främst av bilar, lastbilar och flyg. Energieffektiviseringen uppnås framför allt genom elektrifiering.

OBS alltså att det inte är tex 45% av bilarna scenariot Rapid förutsätter kommer vara bensin- och dieseldrivna år 2050 – utan att 45% av energibehovet kommer täckas med fossila bränslen. Bp räknar med att 70-80% av bilarna kommer vara elbilar år 2050 – eller runt 30% i Business-as-usual scenariot.

Intressant är också att bp förutspår att över 40% av all persontransport med bilar kommer ske med hjälp av självkörande robotaxis år 2040. De första robotaxi flottorna förväntas komma 2025-2030. Bp förutsätter att överväldigande majoriteten av dessa självkörande taxis kommer bli elektriska.

Kina kommer avveckla de flesta av sina kolkraftverk och satsa på kärnkraft istället, tror bp. Indien och Afrika kommer mångdubbla sina energibehov vilket kan medföra problem. Användning av vätgas tror bp kommer igång på allvar först runt 2040 och då främst som energilösning för områden och tillämpningar som är svåra att elektrifiera.

Hela dokumentet är på 160 sidor fullspäckade med fakta, diagram och beskrivningar. Den ger en unik insyn i hur ett av energibolagen har under det senaste året helt omvärderat världens framtid och vad de kan göra för att hänga med utvecklingen.

Bookmark the permalink.
  • JH

    På 10km nivån verkar ju outlooken inte vara helt orealistisk. Den där rapporten kan jag tänka mig att läsa lite närmare….

  • Jan-Erik Sebestyen

    Jag tror bp underskattar förändringskraften från energilagring, och då framförallt batterier. Förändringarna bort från fossil energi kommer att vara med brutal än i deras Net Zero. Och kärnkraft kommer inte att vara en del av framtidens lösning.

  • Axel Svensson

    Peak oil i mitten av 70-talet gällde andelen av totala energiförbrukningen, inte total mängd producerad olja. Peak oil av producerad total ligger mer i närtid. Exakt när beror på vad man räknar som olja. I statistiken som bp presenterar räknas sedan ett tiotal år även andra kolväten än just råolja in i begreppet olja, dvs även HVO100 osv.