Världens största värmelager byggs i Finland

Finska energibolaget Vantaan Energia ska bygga världens största värmelager Varanto i Helsingforsförorten Vantaa. Bygget börjar nu i sommar och när den blir färdig 2028 ska den kunna säsongslagra 90 GWh värmeenergi, tillräckligt för att värma upp en mindre stad (runt sex tusen villor).

Varanto kommer bestå av tre bergrum på 20 gånger 300 meter var, 40 meter höga, hundra meter under markytan som tillsammans kommer rymma 1,1 miljoner kubikmeter vatten. I och med att vattnet lagras under högt tryck kommer det inte koka trots att det värms till 140 grader.

Under sommaren kommer vattnet värmas upp av överskottsvärme från företag och kylanläggningar i närheten, tillsammans med solfångare och två 60 MW elpannor som körs på överskottsel. På vintern ska anläggningen leverera värme till fjärrvärmesystemet.

Bygget beräknas kosta 200 miljoner euro. Priset per kWh lagringskapacitet blir därmed 2,2 euro, långt under vad ett motsvarande batterilager skulle kostat.

Det största problemet på våra breddgrader är hur vi ska lösa uppvärmningen av våra bostäder under vinterhalvåret. Kan vi bara på något sätt lagra undan sommarens värme behöver inte en stor del av vår elenergi gå åt att värma husen på vintern. Då blir det lättare att bygga elsystem som kan försörja landet från förnybara källor även när det är mörkt och kallt.

Det har föreslagits olika lösningar för säsongslagring av värme men projektet i Varanto verkar bli den hittills mest kostnadseffektiva av dem alla.

Bookmark the permalink.