Om alla bilar i Sverige var elbilar

Baylan_Supercharge

Ofta dyker frågan upp, vad som skulle hända om alla bilar i Sverige vore elbilar? Skulle elnätet orka? Skulle regeringen gå miste om skattemiljarder?

För att kunna besvara frågan måste vi först ta reda på lite fakta:

Sammanlagt har alltså alla bilar i Sverige kört 5,585,162,142 mil i fjol.

Låt oss utgå ifrån att en elbil drar 2 kWh per mil. De flesta elbilar drar mindre än så på sommaren, men ökar sin förbrukning på vintern, och en del energi försvinner i laddförluster när bilarna laddas. 2 kWh per mil är en väldigt realistisk medelvärde på förbrukning vi kan ta till, tills Statistiska Centralbyrån börjar föra statistik på sånt också.

Så om alla bilar i Sverige var elbilar skulle de ha behövt 11,170,324,284 kWh för att tillryggalägga de 5,585,162,142 milen.

Om alla bilar i Sverige var elbilar skulle de behöva drygt 11 TWh el per år.

Hur mycket är då 11 TWh el?

Enligt Energimyndigheten producerade Sveriges kraftverk sammanlagt 151 TWh i fjol. 11 TWh av 151 Twh är 7,3%.

Om alla bilar i Sverige var elbilar skulle de använda drygt 7% av Sveriges elproduktion.

Hur mycket är då 7%?

Enligt Energimyndigheten exporterade Sverige 15,6 TWh el i fjol (10,3% av all vår produktion). Att driva alla våra bilar med el skulle alltså kräva ungefär två tredjedelar av den elen vi exporterar. Det innebär att Sverige behöver inte öka på elproduktionen för att kunna driva alla bilar med el – vi kan minska på vår export istället.

Sveriges alla vindkraftverk tillsammans producerade 11,5 TWh i fjol. Att driva alla vår bilar med el skulle alltså kräva ungefär lika mycket el som vindkraften ger. Vindkraften förväntas dessutom byggas ut kraftigt de kommande åren.

Järnväg, spårvagnar, tunnelbanor och övrig kollektivtrafik förbrukade 3,1 TWh i fjol. Att driva alla våra bilar med el skulle alltså behöva drygt tre gånger så mycket el som tåg och kollektivtrafiken förbrukar idag. Då skulle 100% av all persontrafik ske med eldrift – skulle vi tredubbla antalet som åker tåg och tunnelbana skulle vi inte ens komma i närheten av sådana siffror.

 

Sverige behöver alltså inte öka på elproduktionen för att kunna förse alla bilar med el – inte ens om vi redan idag bytte alla bilar över en natt. Övergången kommer dock inte ske över en natt utan bedöms ta 20 år.

Om vi tittar på de enstaka hushållen och de lokala elledningarna så förbrukar genomsnittsvillan i Sverige drygt 2,500 kWh mindre el per år idag än vid millennieskiftet, pga byte till lågenergilampor och energieffektivare vitvaror. Elförbrukningen för ett hushåll som skaffar en elbil idag ökar tillbaka till ungefär samma nivå de hade på 90-talet.

 

Men hur skulle det gå med skatterna om vi helt skulle gå över till elbilar?

Enligt Konsumentverket var bilars medelförbrukning 0,77 l/mil i Sverige år 2011. För att köra de 5,585,162,142 milen svenska bilar kör per år behövs det alltså 4,300,574,849 liter bränsle. (Drygt fyra miljarder liter. Per år.)

Enligt Svenska Petroleum kostade en liter bensin i genomsnitt 14,33 kr/l i fjol. Av det var 5,37 kr skatt och 2,87 kr moms. Sammanlagt fick statskassan in 8,24 kr för varje såld liter, dvs sammanlagt 35,436,736,758 kronor (35 miljarder). (Här haltar beräkningen lite, ty en del av bilarna är dieselbilar med lägre literpris. Statens egentliga inkomster är alltså något lägre.)

Enligt Svenska Petroleum var produktkostnaden, dvs pengarna de fick betala till utlandet för att köpa bensinen 4,70 kr/l. Det blir sammanlagt 20,212,701,791 kronor (20 miljarder).

Om Sverige gick över till elbilar skulle staten förlora knappa 35 miljarder kronor på skatteintäkter på bränslet, och vi skulle slippa köpa bränsle för 20 miljarder i utlandet.

Att slippa köpa bränsle för 20 miljarder i utlandet skulle innebära att de 20 miljarderna kronor per år inte skickades till utlandet längre utan stannade inom Sveriges gränser. Enligt Europaportalen är skattetrycket i Sverige 42,5%, dvs så mycket av pengarna inom landet hamnar i någon slags skatt. 42,5% av 20 miljarder är 8,5 miljarder – stannar bränslepengarna inom landets gränser istället för att skickas till Norge, Ryssland eller något annat oljeland kommer 8,5 miljarder av dem hamna hos staten som skatt förr eller senare.

Enligt Vattenfall är energiskatten de flesta i Sverige betalar på el 36,75 öre/kWh inkl moms. Staten skulle alltså få in 4,105,094,174 kronor (4 miljarder) i skatt på elen bilen förbrukade.

Även om vi räknar med skatteintäkterna staten skulle göra på elen som förbrukas och oljepengarna som stannar inom landets gränser skulle staten ändå förlora 22 miljarder kronor på övergången till elbilar. (Kanske därför de inte är så pigga på det?)

Vissa amerikanska delstater har infört en särskild vägskatt för elbilar för att kompensera för de förlorade intäkterna på bensin – så att vägarna kan fortsätta hållas i trim även om många går över till elbilar.

22 miljarder kronor delat på 5,5 miljarder körda mil ger 4 kronor milen. För att kompensera skattebortfallet skulle staten behöva ta ut en kilometerskatt på 40 öre kilometern.

För privatbilisten skulle detta innebära en kostnad (elpris + kilometerskatt) på ca 6 kr/mil för att framföra sin elbil – mot dagens 11 kr/mil (14:33 kr/l och 0,77 l/mil, se ovan).

 

Enligt Konsumentverket släppte Sveriges bilar ut i medel 191 g CO2 per km år 2011. 5,585,162,142 körda mil skulle alltså innebära 10,667,659 ton (10 miljoner ton) minskade CO2 utsläpp per år om alla körde elbil.

Enligt Naturvårdsverket släppte Sverige totalt ut 55,8 miljoner ton CO2 år 2013, varav en tredjedel kom från transportsektorn. Om alla Sveriges personbilar byttes till elbilar skulle Sveriges CO2 utsläpp minska med 19%.

I och med att elen som skulle behövas tillverkas redan idag i Sverige behöver vi inte räkna på någon ökad CO2 utsläpp på grund av ökad elproduktion – elproduktionen behöver ju inte ökas. Men låt oss i alla fall räkna på vad som skulle hända med utsläppen om vi skulle öka elproduktionen med de 11 TWh som behövs. Enligt Vattenfall släpps det totalt ut 5,69 g CO2 per framställd kWh i Sverige. Det skulle ge 63,559 ton CO2 total utsläpp för 11 TWh, räknat på elens hela livscykel (inklusive utsläpp som sker när tex kraftverken byggs och rivs). Istället för ovanstående 10,6 miljoner ton minskade utsläpp per år skulle det alltså bli 10,0 miljoner ton per år. Förändringen är marginell.

 

Sammanfattningsvis:

Om alla bilar byttes till elbilar skulle det gå åt 11 TWh el, drygt 7% av Sveriges elproduktion. Vårt elöverskott är redan i dag större än så – inga nya kraftverk behöver byggas. Staten skulle förlora 22 miljarder kronor i bränsleskatt, som de dock skulle kunna kompensera med en kilometerskatt på 40 öre. För privatbilisten skulle det ändå innebära en drivmedelsbesparning på ca 5 kronor per mil. Om alla Sveriges personbilar byttes till elbilar skulle Sveriges totala CO2 utsläpp minska med 10 miljoner ton, dvs 19%.

 

Ovanstående beräkningar gäller Sveriges personbilar. Bussar och lastbilar är inte inräknade.

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.